Thẻ: Các loại hạt giống rau bắp cải

Các loại hạt giống rau bắp cải

Hạt giống bắp cải: Bắp cải hay cải bắp có danh pháp nước ngoài là Brassica oleracea thuộc nhóm Capitata, đây là một loại rau chủ lực trong họ Cải, phát sinh từ vùng Địa Trung Hải. Các giống bắp cải nói chung là cây thân thảo, sống hai năm, và là một thực vật có hoa thuộc nhóm hai lá mầm với các lá […]